Zgodnie z uchwałą Nr XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 4 listopada do 18 listopada br. poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.) na rok 2023. Wszelkie uwagi lub propozycje należy składać na formularzu w kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – program współpracy z organizacjami pozarządowymi” do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 15:00.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych art. 34. ust. 1. “W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy gmina zainteresowana dokonaniem zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych ogłasza na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.”.
 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2022.2082 ze zm.) Gmina DALESZYCE ogłasza na dzień 30.09.2022r.

1.     Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 30.09.2022r. wynos  8 005,76 zł ( m-nie 667,14 zł)

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.10.2022 r. tj. czwartek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie hybrydowym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 148/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
programu szczepień przeciw grypie na lata 2021-2025 w 2022 roku