Zgodnie z uchwałą Nr XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 4 listopada do 18 listopada br. poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.) na rok 2023. Wszelkie uwagi lub propozycje należy składać na formularzu w kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – program współpracy z organizacjami pozarządowymi” do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 15:00.

Załączniki:

1. Formularz

2. Program współpracy