ZARZĄDZENIE nr 8/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40)

zarządza się, co następuje:

§1 Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku w następującym składzie:

Anna Kosmala - Przewodniczący Komisji

Michał Kapela - Wiceprzewodniczący Komisji

Mateusz Fąfara-Członek Komisji

Tomasz Kosakiewicz - Sekretarz Komisji.

§2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.