Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 25.01.2023 r. tj. środa  o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
f) ustalenia zasad sposobu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy przez radnych gminy Daleszyce,
g) przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Daleszyce,
h) zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego na okres powyżej 3 lat,
j) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
k) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/211/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce,
l) rozpatrzenia skargi,
m) upoważnienia wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej,
n) uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2023 rok,
o) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
p) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2023 rok.

8. Zapytania i interpelacje Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia