ZARZĄDZENIE Nr 14/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom  w gminie Daleszyce w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2561 ze zm.) w związku z Uchwałą
Nr LXVII/577/2022 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce na lata 2023-2027” zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2023 roku, ogłoszonego dnia 28 grudnia 2022 roku Zarządzeniem Nr 190/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.
2. W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja wybrała dwa podmioty, które będą realizowały ww. program:
2.1 Przychodnia dla Rodziny „GALUS” s.c. Ewa i Robert Brumirscy, ul. Górna 19A, 25-415 Kielce,
2.1 ”CENTRUM” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 27/1, 25-124 Kielce.

§ 2. Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2023 roku rozpocznie się przez wyłonionych wykonawców po podpisaniu umowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Daleszyce.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.