ZARZĄDZENIE Nr 12/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2 h, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 188/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dnia 27 grudnia 2022 roku.


2. Udziela się dotacji w wysokości:
- 28 000,00 zł (słownie: dwudziestu ośmiu tysięcy złotych) dla Świętokrzyskiej Fundacji Sportu na realizację zadania pn. „Popularyzacja i rozwój kolarstwa jako czynnego wypoczynku”,
- 162 000,00 zł (słownie: stu sześćdziesięciu dwóch tysięcy złotych) dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Spartakus” Daleszyce na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji poprzez prowadzenie zajęć treningowych i szkoleń”,
- 25 000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” na realizację zadania pn. „Szkolenie oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet 8”,
- 10 000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) dla Klubu Karate Kyokushin „Chikara” na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas obozu letniego w Beskidach”.

§ 2. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 pkt 2, nastąpi po podpisaniu umowy, której wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2018 poz. 2057).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.