I. Przedmiot konkursu.

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce w wieku 65 lat i więcej, czyli urodzonych przed 31 grudnia 1958 roku.

2. Ze względu na ograniczone środki finansowe programem szczepień zostaną objęte osoby, które jako pierwsze zgłoszą się do wybranego w konkursie ofert realizatora.

3. W ramach programu oferent zobowiązuje się:

- przeprowadzić lekarskie badanie kwalifikacyjne (dokumentacja z przeprowadzonego badania oraz karta uodpornienia – załączniki 1-2),

- przeprowadzić szczepienie, które będzie poprzedzone badaniem lekarskim,

- zaszczepić wyłącznie mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce w wieku 65 lat i więcej, którzy wypełnią ankietę satysfakcji pacjenta (załącznik nr 5),

- do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej w formie papierowej oraz elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym (załącznik 1),

- przekazywać koordynatorowi sprawozdania okresowe (miesięczne) i końcowe z przeprowadzonych interwencji (załączniki 3-4),

- prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób zgodny z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1545 ze zm.), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1555 ze zm.), a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

II.  Środki finansowe przeznaczone na realizację programu.

1. Miasto i Gmina Daleszyce na realizacje programu zdrowotnego przeznacza kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Finansowanie programu będzie polegało na całkowitym sfinansowaniu kosztów zakupu szczepionki, kosztów przeprowadzenia badania lekarskiego, przeprowadzenia szczepienia, przygotowania wykładu online oraz koszt monitoringu i ewaluacja.

III.  Warunki przyznania środków finansowych.

1. Warunki przyznania środków finansowych określają przepisy:

a. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2561 ze zm.),

b. ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  Cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360 ze zm.).

2. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

3. Oferta złożona na kwotę większą niż ogłoszona w konkursie nie będzie rozpatrywana.

4. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego realizatora programu w celu równego dostępu do szczepień na terenie całej gminy Daleszyce.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania: od momentu podpisania umowy do 31.12.2023 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Daleszyce a wybranym oferentem.

3. W przypadku przyznania środków finansowych w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy oferent przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do przyznanych środków.

V.  Termin i miejsce składania ofert.

1.   Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 307 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

2. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, w sekretariacie – pok. nr 301  w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2023 r. godz. 14.00. Koperta musi być opisana: „Konkurs – szczepienia przeciwko grypie” oraz zawierać nazwę podmiotu składającego ofertę. Składana oferta powinna być trwale spięta.

3. Oferta niezłożona we wskazanym terminie, a także oferta, która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Rozpatrzenie ofert na realizację zadania nastąpi w terminie 6 dni roboczych następujących po ostatecznej dacie składania ofert.

2. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

3. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami w zakresie proponowanej ceny oraz innych składników oferty.

4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku albo zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru.

5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje podmiot do otrzymania środków finansowych na realizację zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację programu i ich wysokości podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

6. Kryteria formalne wyboru oferty:

Oferent:

- posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 991 ze  zm.),

- spełniania wymogi lokalowe, sprzętowe i kadrowe, wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2172 ze zm.),

- zapewnia udzielania świadczeń zdrowotnych w programie wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym: zatrudnionego lekarza oraz pielęgniarki posiadające kurs w zakresie szczepień ochronnych, zdolnych do realizacji zadania lub współpracuje z odpowiednimi podmiotami,

- posiada punkt szczepień i lodówki do przechowywania szczepionek,

- posiada sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych uzyskanych w trakcie realizacji programu,

- działa na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce,

- prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

- posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

- posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

- spełnia warunki określone w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2561 ze zm.),

- przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

7.   Kryteria merytoryczne wyboru oferty – do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie ww. wymogi formalne oraz będą brane pod uwagę:

- ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania,

- ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,

- uwzględnienie kwalifikacji osób, przy pomocy których oferent ma realizować zadania,

- uwzględnienie ewentualnego udziału środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 108/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Daleszyce na lata 2021-2025 w 2023 roku oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach ww. konkursu

2. Ogłoszenie o konkursie

3. Załączniki 1-6 do ogłoszenia o konkursie