I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

i n f o r m u j e:

w dniach od 24.04.2024 r. do 15.05.2024 r. zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczone na stronie internetowej www.daleszyce.pl/bip.daleszyce.pl wykazy:

  • nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych w miejscowości Borków,
  • nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Borków,
  • nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat położonych w miejscowościach Daleszyce i Szczecno.

Ponadto, powyższe wykazy zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach, których dotyczą.

Załączniki do pobrania:

  1. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych w miejscowości Borków,
  2. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Borków,
  3. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat położonych w miejscowościach Daleszyce i Szczecno.