Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.) ogłasza się co następuje:
1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, po aktualizacji dokonanej na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1, na rok 2024 wynosi 12 033,08 zł; (m-nie 1 002,76 zł);

2. podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ww. ustawy, po aktualizacji dokonanej na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1, na rok 2024 wynosi 11 560,47 zł; (m-nie 963,37 zł);

3. wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców, niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy na rok 2024 wynosi 1,298.

4. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o której mowa
w art. 11 ust 1 ww. ustawy wynosi:

liczba uczniów w szkołach podstawowych

854

w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

22

liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

0

   

liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

106

w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

0

w tym objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

0

liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

0

   

liczba uczniów w punktach przedszkolnych

72

   

liczba uczniów w przedszkolu

216

w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

0

w tym objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

0

liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

0

5. najbliższa gmina, o której mowa w art. 10 ust. 1-12 i 15-18 oraz art. 14 ust. 7 ww. ustawy – nie dotyczy.