Daleszyce, dnia 2024-03-20r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 20.03.2024 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.              o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH                       O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE                      O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać                 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce                     pod adresem: www.daleszyce.pl