Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 15.05.2024 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia zakresów ich działania
i składów osobowych,
b) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
c) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce,
e) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych,
f) upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach.
8. Zapytania i interpelacje Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.